Poutní kostel sv. Anny u Plané

Poutní místo se nachází západním směrem od města Planá na pahorku, na kterém vévodí celému kraji kostel sv. Anny a budova bývalého redemptoristického kláštera. Severně od kostela stojí malý pavilon nad kdysi vyvěrávajícím „zázračným“ pramenem. Několikrát za rok míří do Plané při různých příležitostech poutníci a věřící, aby navštívili toto poutní místo.

Kostel sv. Anny byl vystavěn v roce 1726 a výsledná stavba je považována za unikátní ukázku baroka 18. století. V chrámu jsou tři vzácné sochy svaté Anny s Pannou Marií a Jezulátkem z 16. století, které zdobí hlavní oltář. V letech 1921–22 nastala pro poutní místo nejvýraznější změna, kdy zde byl postaven klášter redemptoristů a zřízen juvenát pro výchovu kněžského dorostu.

Úpadek Sv. Anny započal již s válkou a dovršil se následným odsunem německého obyvatelstva a pronásledováním církve souvisejícím s nástupem komunistického režimu. Poslední procesí ke sv. Anně šlo z Plané ještě starou alejí v létě roku 1949.

Mnoho z odsunutých německých rodáků Plánska a Bezdružicka se usadilo v okolí Tirschenreuthu. V 50. letech 20. století došlo k obnovení tradice poutí za hranicemi v nedalekém Mähringu. V roce 1953 se zde postavila kaple sv. Anny jako paralela poutního místa u Plané a v roce 1974 byla přistavěna i rozhledna, odkud je vidět do Plané.

Ke změnám na Sv. Anně došlo až v roce 1964, kdy byl kostel navrácen k církevním účelům, byly obnoveny pravidelné mše pro české věřící, a dokonce se jednorázově podařilo uspořádat česko-německou mši.

Po pádu železné opony, na začátku 90. let občané z Mähringu a Tirschenreuthu usilovali o co nejrychlejší znovuotevření hranic a již 26. 7. 1990 se konala první obnovená pouť na sv. Annu, kterou navštívilo na 2 000 věřících. Poutní svíce, která byla tehdy nesena do kostela a symbolicky vyjadřovala snahu o smíření, zaujímá dodnes v chrámu čestné místo. Současná každoroční pouť probíhá v pátek po svátku sv. Anny, který spadá na 26. červenec, a jsou na ni navázány další slavnosti v Plané, setkání rodáků a pouť v Mähringu.

V roce 1996 došlo k založení sdružení na obnovu kostela, které má v současnosti kolem 75 členů. Patří mezi ně obyvatelé Tirschnereuthu, Mähringu, odsunutí rodáci z Plánska a Bezdružicka, a také Češi z Plané. Celkem bylo do obnovy kostela investováno kolem 365 100 EUR. Zhruba polovina pocházela z dotací a druhá polovina ze soukromých darů.

Do obnovy poutního místa sv. Anny je zapojeno i město Planá a napomáhá také s organizováním a propagací poutí. Tzv. Barokní pouť, která je spojena s hlavní poutí Sv. Anny organizuje spolek KULTURISTA. O alej a okolí kostela pečují Svaz ochránců přírody a Kulturní a okrašlovací spolek – KOS z Plané.

Pravidelné akce v místě:

Annenská pouť (pátek kolem 26. července) - inormace na stránkách Města Planá (www.plana.cz) / Spolku KULTURISTA (https://www.facebook.com/spolek.KULTURISTA/)

Webové stránky Spolku, který pečuje o památku:

http://st-anna.pfarrei-tirschenreuth.de/

Poloha:

49°52'49.184"N, 12°43'19.702"E

Fotogalerie

Prohlédněte si jednotlivé památky >>